Eminent priest (Rinzai sect 12)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-100
Tenryuji-
/ Bokuoh Seki
NO 2A-101
Daitokuji-
/ Torin Ozeki
NO 2A-102
Enkakuji-
Tokai ShoshunNO 2A-103
Enpukuji
/ Nantenbo Nakahara
NO 2A-104
Myoshinji
/ Mumon Yamada
NO 2A-105
Daitokuji
/ Katsudo HosoaiNO 2A-106
Enpukuji
/ Nantenbo Nakahara
NO 2A-107
Daitokuji
/ Taiko Sogen
NO 2A-108
Myoshinji
/ Shido Togen
NO 2A-109
Myoshinji
/ Dokutan Sosan
NO 2A-110
Daitokuji
/ Gyoshu Soukan
NO 2A-111
Daitokuji
/ Kankei MoriyamaNO 2A-112
Hokoji
/ Sokan Kouno
NO 2A-113
Sokokuji
/ Dokuzan Hashimoto
NO 2A-114
Sokokuji
/ Dokuzan Hashimoto