Eminent priest(Rinzai sect 8)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-64
Myoshinji
/ Genpo Kanrei
NO 2A-65
Myoshinji
/ Bunsho Kasumi
NO 2A-66
Tenryuji
/ Seisetsu SekiNO 2A-67
Daitokuji
/ Banjin Shutai
NO 2A-68
Zuiganji
/ Ryuho Kato
NO 2A-69
Tenryuji
/ Bokuo SekiNO 2A-70
Hokoji
/ Eishu Mamiya
NO 2A-71
Myoshinji
/ Mumon Yamada
NO 2A-72
Myoshinji
Taiko Furukawa