Eminent priest(Soto-Obaku sect4)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2B-28
Sotosect Eiheiji
/ Taizen Kumazawa
NO 2B-29
Sotosect Eiheiji
/ Esho Hata
NO 2B-30
Obakusect - Manpukuji
/ Jiko TsugakuNO 2B-31
Sotosect -Soujiji
/ Genshu Watanabe
NO 2B-32
Obakusect - Manpukuji
/ Jiko Tsugaku 
NO 2B-33
Obakusect - Manpukuji
/ Senpo KimuraNO 2B-34
Sotosect Eiheiji
/ Rousen Takashina
NO 2B-35
Obakusect - Manpukuji
/ Jiko Tsugaku
NO 2B-36
Obakusect - Manpukuji
/ Chokuo Hoshino
 NO 2B-37
Obakusect - Manpukuji
/ Gyoro Okuda
NO 2B-38
Sotosect Sojiji
/ Sekizen Arai
NO 2B-39
Obakusect - Manpukuji
/ Genmyo Murase
 


NO 2B-40
Sotosect
Religion activist
/ Seiran Ohuchi
NO 2B-41
Obakusect - Manpukuji
/ Gentei Murase