the Japanese painting (Picture of Color 10)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-82
Seigo Wakasa
/ Landscape (2 scrolls)
NO 1B-83
Seiko Tanoguchi
/ Carps
NO 1B-84
Toyohira Ohki
/ Colored Landscape

Sold
NO 1B-85
Seizan Ohsaki
/ Manzai (Kyogen)
NO 1B-86
Baikan Kawashima
/ Houraisan
NO 1B-87
Saneatsu Mushanokouji
/ Summer OrangeNO 1B-88
Tatehiko Suga
/ Bamboo and calligraphy
NO 1B-89
Tomimaro Higuchi
/ Beautiful woman
NO 1B-90
Shuntei Yamamoto
/ Itsukushima Shrine