the Japanese painting (Picture of Color 10)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-82
Taisei Minakami
/ Carps
NO 1B-83
Seiko Tanoguchi
/ Carps
NO 1B-84
Soui Kidou
/ Flower and BirdNO 1B-85
Shunrei Otsuka
/ Takasago
NO 1B-86
Baikan Kawashima
/ Houraisan
NO 1B-87
Syugai Goto
/ Spring LandscapeNO 1B-88
Shunsai Horie
/ High mountain
NO 1B-89
Tomimaro Higuchi
/ Beautiful woman
 NO 1B-90
Seiko Tanoguchi
/ Early winter

Sold