the Japanese painting (Picture of Color 12)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.
NO 1B-100
Hideyoshi Toyotomi
/ Hideyoshi Toyotomi
NO 1B-101
Seiko Tanoguchi
/ Carp
NO 1B-102
Kaho Kawakita
/ Houraisan
 NO 1B-103
Keishu Itaya
/ The beach of a pine
and the cherry tree
NO 1B-104
Koun Yamamoto
/ Mt.Fuji
NO 1B-105
Miyozo Kato
/ Thicket and PondNO 1B-106
Shoeki Watamabe
/ Maiko Beach
NO 1B-107
Saneatsu Mushanokouji
/ Chrysanthemum
NO 1B-108
Kouichi Okumura
/ Rainbow