the Japanese painting (Picture of Color 8)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-64
Hideo Taniguchi
 / Sea
NO 1B-65
Katsumi Aizu
/ Carp
NO 1B-66
Tessan Yano
/ Colored LandscapeNO 1B-67
Hobun Kikuchi
/ Hideyoshi Toyotomi
NO 1B-68
Koujin Sawa
/ The mountain of Incheon
NO 1B-69
Ryoko Natsume
/ Colored Landscape

Sold
NO 1B-70
Shuka Takahashi
/ Warrior
NO 1B-71
Keisui Ito
/ Gamefowl
NO 1B-72
Miyozo Kato
/ Mt.Fuji