the Japanese painting (Picture of Color 8)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-64
Hideo Taniguchi
 / Sea
NO 1B-65
Katsumi Aizu
/ Carp
NO 1B-66
Etsudo Odake
/ Setting sun

Sold
NO 1B-67
Hobun Kikuchi
/ Hideyoshi Toyotomi
NO 1B-68
Koujin Sawa
/ The mountain of Incheon
NO 1B-69
Chikutei Himejima
/ Flowers and birdsNO 1B-70
Shuka Takahashi
/ Warrior
NO 1B-71
Kyoen Kimura
/ Wagtails
NO 1B-72
Kanjyo Yamashita
/ Carps