the Japanese painting (Picture of ink 1)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1A-1
Keigetsu Matsubayashi
/ Chrysanthemum
NO 1A-2
Getsujyo Mori
/ Waterfalls
NO 1A-3
Chikame Ogawa
/ Winter suburbs
NO 1A-4
Chikame Ogawa
/ Kanzan-Jittoku
NO 1A-5
Bairei Kouno
 / Fukurokujyu
NO 1A-6
Futo Kanakogi
/ Horse
NO 1A-7
Seiran Fukuoka
/ Cormorant fisherman
NO 1A-8
Kitsudo Utsumi
/ Old Angler
NO 1A-9
Kaho Kawakita
/ Fall of Kokei

Sold