the Japanese painting (Picture of ink 11)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.NO 1A-90
Kouichi Awakawa
/ Ebisu
NO 1A-91
Koichi Okumura
/ Adonis
NO 1A-92
Takuchi Tsuruta
/ Ebisu God

NO 1A-93
Sazanami Iwaya
/ Saigyo Houshi and Haiku
NO 1A-94
Koichiro Kondo
/ Ink Landscape
NO 1A-95
Seigyo Wakasa
/ Fukurokujyu

NO 1A-96
Keinen Imao
/ A dead tree and crows
NO 1A-97
Keinen Imao
/ Takao Colored leaves
NO 1A-98
Hakuin Tsuda
/ Winter LandscapeNO 1A-99
Kougai Kawamura
/ Ink Landscape