Calligraphy-Confucian 9


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.

NO 3-73 Saito Kokubu @NO 3-74 Ryohei Uchida NO 3-75 Chou Sugi 
NO 3-76 Shochiku Shinozaki NO 3-77 Chikken Miura NO 3-78 Kyoshi TakahamaNO 3-79 Shiho Rai NO 3-80 Kageki Kagawa NO 3-81 Ngachika Kiyooka

Sold

Sold