Merchandise NO 1B-163         


      Kokou Iwasa
         / GirlsfFestival Dolls                                       Price 13,000 YEN                                                      


Kokou Iwasa (1882 - 1951)

   Japanese artist.
   His real name was Jyosuke
   He was born in 1882.
   He studied painting with Koukyo Taniguchi & Seiho Takeuchi.
   He painted history portrait very well.

Main Silk B= 34.5cm H=122.0cm
Mounting Silk B= 48.0cm H=194.0cm
Box Original signed
paulownia box included.
Condition is good overall.
There is the paint separation
that is slight in the face of the dolls.
(I do not see it if I leave it a little.)

Original signed paulownia box


Expansion


A small insect hole on the upper part of the mounting.