Merchandise NO2A-58          


     Hakurinji-Temple
        / Mutei Mutei                                Price 20,000 YEN                                                                  


Mutei Mutei (1863-1923)

Rinzai sect Nanzen temple sect.
The former Hakurin temple sect superintendent priest.
He was born in Aichi in 1863.
He studied Zen with Dokutan Sosan .
He died in 1923 at the age of 61.

Main Paper B=30.0cm H=131.0cm
Mounting Silk B=40.0cm H=204.0cm
Box Signatureless
Paulownia box included.
Artwork is in good condition .

Signatureless Paulownia box