Eminent priest(Jyodo-Singon-etc sect 1)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2C-1
Shingonshu-Sennyuji
/ Doen Komatsu
NO 2C-2
Nichirenshu-Zuiryuji
/ Nichiei Murakumo
NO 2C-3
Jyodoshinsyu-Kinshokuji
/ Kouji Sonko

Sold
NO 2C-4
Jyodoshu-Zoujyoji
/ Shinkyo Michishige
NO 2C-5
Shingonshu-Jingoji
/ Seigan Taniuchi
NO 2C-6
Shingonshu-Sennyuji
/ Ryukai Mukumoto
NO 2C-‚V
Kyusekannonshu-Kimiidera
/ Kodo Maeda
NO 2C-8
Jyodoshu-Chioin
/ Shinko Kishi
NO 2C-9
Jyodoshu-Chioin
/ Tetsujyo Ukai