Eminent priest(Jyodo-Singon-etc sect 1)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2C-1
Shingonshu-Sennyuji
/ Doen Komatsu
NO 2C-2
Shingonshu-Kouyasan
/ Kansho Shigematsu
NO 2C-3
Jyodoshinsyu-Kinshokuji
/ Kouji Sonko

Sold
NO 2C-4
Shingonshu-Kouyasan
/ Bokusho Kanayama
NO 2C-5
Tendaishu-Enryakuji
/ Etai Yamada
NO 2C-6
Shingonshu-Hozansect
/ Raifu Gonda
NO 2C-‚V
Tendaishu-Chusonji
/ Tohko Kon
NO 2C-8
Jyodoshu-Chioin
/ Shinko Kishi
NO 2C-9
Jyodoshu-Chioin
/ Tetsujyo Ukai