Eminent priest(Rinzai sect 4)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-28
Tenryuji
/ Bokuoh Seki
NO 2A-29
Tenryuji
/ Seisetsu Seki
NO 2A-30
Myoshinji
/ Dokutan Sosan

SoldNO 2A-31
Myoshinji
/ Katsuzen Toukai
NO 2A-32
Soukokuji
/ Taiko Yamazaki
NO 2A-33
Sokokuji
/ Dokuzan Hashimoto

SoldNO 2A-34
Enpukuji
/ Nantenbo Nakahara
NO 2A-35
Daitokuji
/ Bokushu Soujyu
NO 2A-36
Nanzenjii
/ Zenkei Shibayama
Talking

Sold