Eminent priest(Rinzai sect 5)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-37
Myoshinji
/ Tangen Esou
NO 2A-38
Buttuji
/ Ekishu Yamazaki
NO 2A-39
Myoshinji
/ Shido Togen


NO 2A-40
Toukouji
/ Tsuou Sotetsu
NO 2A-41
Myoshinji
/ Bunsho Kasumi
NO 2A-42
Myoshinji
/ Ranzan ShoryuNO 2A-43
Soukokuji
/ Sounin Kajitani
NO 2A-44
Enpukuji
/ Nantenbo Nakahara
NO 2A-45
Tenryuji
/ Seisetsu Seki

Sold