the Japanese painting (Picture of ink 9)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1A-73
Seiran Fukuoka
/ Person who supports craner
NO 1A-74
Kanpo Araki
/ Tou Enmei
NO 1A-75
Kyokko Machida
/ Bamboo grass and bird
NO 1A-76
Rotetsu Kojima
/ Ebisu
NO 1A-77
Gantai Saeki
/ Spring of Arashiyama
No 1A-78
Ryujo Ishikawa
/ Ink Fall Landscape

NO 1A-79
Tanryo Murata
/ A samurai and the moon
NO 1A-80
Fudo Tomitori
/ Carp
NO 1A-81
Syuuka Takahashi
/ Ink Landscape

Sold