Calligraphy-Confucian 2


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-10
Hekigodo Kawahigashi
NO 3-11
Shiyu Tsujimoto
NO 3-12
Unpin Umeda

Sold
NO 3-13
Gakudo Ozaki
NO 3-14
Nanboku Sumiyama
NO 3-15
Shiho Rai

Sold
NO 3-16
Mokuho Maeda
Kan-non and Calligraphy
NO 3-17
Seiho Awano
NO 3-18
Enryo Inoue

Sold