Calligraphy-Confucian 3


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-19
Kyokuso Hirose
NO 3-20
Gakudo Ozaki
NO 3-21
Taneki Akizuki


NO 3-22
Shiyu Tsujimoto
NO 3-23
Tadahiro Konoe
NO 3-24
Bankei Ohtsuki


NO 3-25
Isamu Yoshii
NO 3-26
Kindou Sakurai
NO 3-27
Seiri Koga