Calligraphy-Confucian 4


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-28
Kinzan Yazuchi
NO 3-29
Kiyotsuna Kuroda
NO 3-30
Hakugetsu NomuraNO 3-31
Fusetsu Nakamura
NO 3-32
Ekido Teranishi
NO 3-33
Tesshin ObaraNO 3-34
Soho Tokutomi
NO 3-35
Tetsuomi Tani
NO 3-36
Tekiho Noda

Sold