Merchandise NO 2B-19           


Sotosect - Owari Banshoji
              / Zuiko Chingyu                                       Price 50,000 YEN                                                                 Zuiko Chingyu (1743-1822)


A monk of the Soto sect in the late Edo period.
Born in Kumamoto
He became a disciple of Shozanji Ryoten in Yamaguchi Prefecture and succeeded him.
After that, he lived in Yamaguchi/Myoonji, Kumamoto/Kannonin, Tokoji, Nagano/Zenkyuin,
Gifu/Ryushinji, Osaka/Hokkeji, Aichi/Manshoji, etc.
He was very good at drawing.
He died in 1822 at the age of 80

Main Paper B=28.0cm H= 97.0cm
Mounting Silk B=30.5cm H=172.0cm
Box Wood box included.
Artwork is in good condition


Paulownia box