Eminent priest(Jyodo-Singon-etc sect 1)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2C-1
Nichirenshu-Zuiryuji
/ Nichiei Murakumo
NO 2C-2
Shingonshu-Kouyasan
/ Kansho Shigematsu
NO 2C-3
Jyodoshinsyu-Kinshokuji
/ Kouji Sonko
NO 2C-4
Kegonshu-Todaiji
/ Kaiun Kamitsukasa
NO 2C-5
Shingonshu-Koyasan
/ Kansho Shigematsu
NO 2C-6
Jyodoshu-Chioin
/ Gen-yu Yamashita
NO 2C-‚V
Kegonshu-Toudaiji
/ Kousho Shimizu
NO 2C-8
Jyodoshu-Chioin
/ Shinko Kishi
NO 2C-9
Jyodoshu-Chioin
/ Tetsujyo Ukai