the Japanese painting (Picture of Color 11)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-91
Shunsai Horie
/ Rakuto
NO 1B-92
Hian Shimizu
/ Flowers and Dragonfly
NO 1B-93
Keigaku Nishii
/ Mt.Fuji

Reserved
NO 1B-94
Sofu Matsuno
/ Noh Hagoromo
NO 1B-95
Shoko Tanomura
 / Jyurouji
NO 1B-96
Unrei Akamatsu
 / HouraisanNO 1B-97
Reiki Yamaguchi
/ Rising sun
NO 1B-98
Chikusai Yamashita
/ Spring autumn Landscape
NO 1B-99
Iwao Yamashita
/ Spring Sea