the Japanese painting (Picture of Color 11)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-91
Shunsai Horie
/ Rakuto
NO 1B-92
Takashi Nakase
/ Cedar grove
NO 1B-93
Keigaku Nishii
/ Mt.Fuji

Sold
NO 1B-94
Sofu Matsuno
/ Noh Hagoromo
NO 1B-95
Shoko Tanomura
 / Jyurouji
NO 1B-96
Koujo Asami
 / Arashiyama in spring hazeNO 1B-97
Reiki Yamaguchi
/ Rising sun
NO 1B-98
Chikusai Yamashita
/ Spring autumn Landscape
NO 1B-99
Iwao Yamashita
/ Spring Sea