the Japanese painting (Picture of Color 11)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-91
Shunzan Yagioka
/ Mt.Fuji
NO 1B-92
Keisho Imao
/ Mt.Fuji
NO 1B-93
Tomiji Neagari
/ Chrysanthemum

Sold
NO 1B-94
Isshu Saiuchi
/ Rising sun and wave
NO 1B-95
Shoko Tanomura
 / Jyurouji
NO 1B-96
Unrei Akamatsu
 / HouraisanNO 1B-97
Kouga Hada
/ Fine snow village
NO 1B-98
HIdeo Taniguchi
/ Spring Bank
NO 1B-99
Iwao Yamashita
/ Spring Sea

Sold