the Japanese painting (Picture of Color 6)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-46
Renzan Kishi
/ Hideyoshi Toyotomi
NO 1B-47
Gantai Saeki
/ Light color landscape
NO 1B-48
Tomimaro Higuchi
/ Taro Urashima


NO 1B-49
Tomimaro Higuchi
/ Fudomyoou
NO 1B-50
Kosho Hama
/ Spring Mount Myogi
NO 1B-51
Bunto Hayashi
/ Wash horse under the moonNO 1B-52
Kyen Kimura
/ Autumn Landscape
NO 1B-53
Keinen Imao
/ Hideyoshi Toyotomi
NO 1B-54
Chikame Ogawa
/ Botanka Shohaku