the Japanese painting (Picture of Color 8)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-64
Hideo Nishiyama
 / Blue persimmon
NO 1B-65
Katsumi Aizu
/ Carp
NO 1B-66
Tessan Yano
/ Colored LandscapeNO 1B-67
Chikame Ogawa
/ White peony
NO 1B-68
Shigeki Kuromitsu
/ Japanese Iris
NO 1B-69
Baikan Kawashima
/ Spring of YoshinoNO 1B-70
Kosai Ando
/ Flower and Bird
NO 1B-71
Keijyu Imai
/ Rising sun and wave
NO 1B-72
Shokoku Ikai
/ Samurai (Nakosonoseki)