the Japanese painting (Picture of Color 2)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-10
Ohkoku Konoshima
/ Spring fine weather
NO 1B-11
Shokoku Ikai
/ Noh (Ebisu & Daikoku)
NO 1B-12
Kaiho Nagai
/ Houraisan


NO 1B-13
Bunki Tsuneoka
/ Chrysanthemum
NO 1B-14
Kosho Hama
/ Early spring
NO 1B-15
Bunto Hayashi
/ Spring of Yoshino
NO 1B-16
Kosho Hama
/ Bandai Plateau
NO 1B-17
Suiko Fukuda
/ Chrysanthemum
NO 1B-18
Suiko Fukuda
/ Sweetfish