the Japanese painting (Picture of Color 3)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-19
Iwao Yamashita
/ Spring Valley
NO 1B-20
Koun Yamamoto
/ Autumn flowers and Dragonfly
NO 1B-21
Saneatsu Mushanokouji
/ The Flower


NO 1B-22
Seiho Takeuchi
/ Ear of rice
NO 1B-23
Keinen Iamo
/ Morning sun and old pine tree
NO 1B-24
Kosho Hama
/ Fresh green landscapeNO 1B-25
Chikuho Mizuta
/ Rainy Arashiyama
NO 1B-26
Keiichi Tanino
/ Morning Sea
NO 1B-27
Keisho Imao
/ Hourai Senkyo