the Japanese painting (Picture of Color 3)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-19
Iwao Yamashita
/ Spring Valley
NO 1B-20
Iccho Furutani
/ Water wheel in mountain village
NO 1B-21
Kouhaku Miyake
/ Noh Hagoromo


NO 1B-22
Benji Asadai
/ Early winter
NO 1B-23
Kanji Kobayashi
/ Peach
NO 1B-24
Kosho Hama
/ Fresh green landscapeNO 1B-25
Chikuho Mizuta
/ Rainy Arashiyama
NO 1B-26
Keiichi Tanino
/ Morning Sea
NO 1B-27
Shunsai Horie
/ Mt.Fuji