the Japanese painting (Picture of Color 4)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-28
Seiko Tanoguchii
/ Carp
NO 1B-29
Kougai Kawamura
/ Colored Landscape (2 scrolls)
NO 1B-30
Koun Yamamoto
/ Houraisan


NO 1B-31
Shinichi Yamanouchi
/ Mountains and white clouds
NO 1B-32
Izan Shimomura
/ (Spring / Autumn) 2 scrolls
NO 1B-33
Bunto Hayashi
/ Houraisan


NO 1B-34
Keika Konoshima
/ Red plum blossom
NO 1B-35
Tomimaro Higuchi
/ Hanabusa Shuchakujishi
(Kabuki)
NO 1B-36
Hosen Higashibara
/ Prawns