the Japanese painting (Picture of Color 4)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 1B-28
Seiko Tanoguchii
/ Carp
NO 1B-29
Kougai Kawamura
/ Colored Landscape (2 scrolls)
NO 1B-30
Koun Yamamoto
/ Houraisan


NO 1B-31
Kyoson Yano
/ Autumn Landscape
NO 1B-32
Baikan Kawashima
/ Clam
NO 1B-33
Bunto Hayashi
/ Houraisan

Sold

Sold


NO 1B-34
Sanzo Wada
/ North Sea
NO 1B-35
Tomimaro Higuchi
/ Hanabusa Shuchakujishi
(Kabuki)
NO 1B-36
Hosen Higashibara
/ Prawns

Sold