Calligraphy-Confucian 11


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.

NO 3-91 Gakudo Ozaki NO 3-92 Seiri Koga NO 3-93 Senkei IkenoboNO 3-94 Shokin Hitai NO 3-95 Issai Sato NO 3-96 Isamu YoshiiNO 3-97 Kinzan Yazuchi NO 3-98 Tenpu Nakamura NO 3-99 Senkei Ikenobo