Calligraphy-Confucian 10


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-82 Seiku Andoi NO 3-83 Deishu Takahashi NO 3-84 Kaioku Nukina

Sold

Sold

Sold
NO 3-85 Seishi Yamaguchi NO 3-86 Seikaku Takagi NO 3-87 Nagakoto AsanoNO 3-88 Kakuryo Hayashi NO 3-89 Sokan Horinouchi NO 3-90 Osachi Hamaguchi