Calligraphy-Confucian 10


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-82 Raita Fujiyama NO 3-83 Deishu Takahashi NO 3-84 Aritomo Yamagata

Sold

Sold
NO 3-85 Gankou Okutsu NO 3-86 Seikaku Takagi NO 3-87 Sen'ei Ikenobo

Sold
NO 3-88 Kakuryo Hayashi NO 3-89 Sokan Horinouchi NO 3-90 Osachi Hamaguchi