Calligraphy-Confucian 9


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.

NO 3-73 Senjyuro Hayashi NO 3-74 Kaishu Katsu NO 3-75 Chou Sugi 

Sold

NO 3-76 Issai Sato NO 3-77 Kyohei Rai NO 3-78 Shiho Rai

Sold
NO 3-79 Kyohei Rai NO 3-80 Suisho Nishiyama NO 3-81 Geto Aoki

Sold