Calligraphy-Confucian 8


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.

NO 3-64 Etsunan Nakano NO 3-65 Roan Ozawa NO 3-66 Kozan OnoNO 3-67 Kyoshi Takahama NO 3-68 Raifu Irie NO 3-69 Kansetsu HashimotoNO 3-70 Yataro Iwasaki NO 3-71 Kozan Ono NO 3-72 Soho Tokutomi

Sold

Sold