Calligraphy-Confucian 7


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.

NO 3-55 Yurinsai Mushanokoji NO 3-56 Kaishu Katsu
Deishu Takahashi
Tesshu Yamaoka
NO 3-57 Issai Sato

Sold
NO 3-58 Touan Koga NO 3-59 Seisei Matsuse NO 3-60 Seiho Awano


NO 3-61 Takamasa Ohkuni NO 3-62 Kenkai Ohoka NO 3-63 Sanyo&Mikisaburo Rai

Sold