Calligraphy-Confucian 6


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-46
Jyugo Sugiura
NO 3-47
Seiku Ando
NO 3-48
Kyoshi TakahamaNO 3-49
Bankei Ohtsuki
NO 3-50
Sokan Horinouchi
NO 3-51
Seibo KitamuraNO 3-52
Atsuko Saisho
NO 3-53
Seisensui Ogiwara
NO 3-54
Tettou Kouno