Calligraphy-Confucian 5


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-37
Kyohei Rai
NO 3-38
Shokin Hitai
NO 3-39
Rouro Sakatan


NO 3-40
Hekigodo Kawahigashi
NO 3-41
Itsuan Rai
NO 3-42
Kyoshi Takahama


NO 3-43
Issai Sato
NO 3-44
Yoko Kawata
NO 3-45
Tenpu Nakamura

Sold