Calligraphy-Confucian 5


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-37
Honan Tayama
NO 3-38
Shokin Hitai
NO 3-39
Rouro Sakatan


NO 3-40
Seiku Ando
NO 3-41
/ Nanboku Sumiyamai
NO 3-42
Kyoshi Takahama


NO 3-43
Honan Tayama
NO 3-44
Itsuan Rai
NO 3-45
Tenpu Nakamura

Sold

Sold