Calligraphy-Confucian 4


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-28
Kinzan Yazuchi
NO 3-29
Kyoshi Takahama
NO 3-30
Sokan Horinouchi

Sold

Sold
NO 3-31
Kyoshi Takahama
NO 3-32
Kyohei Rai
NO 3-33
Tesshin Obara

Sold
NO 3-34
Isamu Yoshii
NO 3-35
Yoshimoto Hanahusa
NO 3-36
Tekiho Noda