Calligraphy-Confucian 3


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-19
Michihisa Kuga
NO 3-20
Seiho Takeuchi
NO 3-21
Taneki Akizuki


NO 3-22
Itsuan Rai
NO 3-23
Ryuichi Kuki
NO 3-24
Kozan Ono


NO 3-25
Isamu Yoshii
NO 3-26
Kindou Sakurai
NO 3-27
Isamu Yoshii

Sold