Calligraphy-Confucian 12


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-100 Touan Koga NO 3-101 Nanboku Sumiyama NO 3-102 Chikuzan Nakai

Sold
NO 3-103 Sonpuku Senke NO 3-104 Hakugetsu Nomura NO 3-105 Keido KiyiuraNO 3-106 Gakudo Ozaki NO 3-107 Osachi Hamaguchi NO 3-108 Shiho Rai

Sold