Calligraphy-Confucian 13


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-109 Issai Sato NO 3-110 Kyoshi Takahama NO 3-111 Kyoshi TakahamaNO 3-112 Issai Sato NO 3-113 Kinzan Yazuchi NO 3-114 Gochiku NakabayashiNO 3-115 Sanae Takadaa NO 3-116 Masayoshi Matsukata NO 3-117 Kouan Fujimori 

Sold
NO 3-118 Tenpu Nakamura  NO 3-119 Kakuryo Hayashi NO 3-120 Yayu YokoiNO 3-121 Shirou Inoue NO 3-122 Shiho Rai NO 3-123Mokuho Maeda 

Sold