Calligraphy-Confucian 13


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 3-109 Issai Sato NO 3-110 Kyoshi Takahama NO 3-111 Kyoshi TakahamaNO 3-112 Sokyu Ueda NO 3-113 Tomoyuki Yamashita NO 3-114 Gochiku Nakabayashi

Reserved
NO 3-115 Sanae Takadaa NO 3-116 Masayoshi Matsukata NO 3-117 Meikaku Kusakabe 

Sold
NO 3-118Tenpu Nakamura  NO 3-119@Kakuryo Hayashi