Eminent priest(Jyodo-Singon-etc sect 6)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2C-46
Shinshu-Ohtani sect
/ Koen Ohtani
NO 2C-47
Shingonshu-Daikakuji
/ Ryucho Nomura
NO 2C-48
Jyodoshu-Chioin
/ Genyu Yakmashita

Sold
NO 2C-49
Hossoshu-Kiyomizudera
/ Ryokei Ohnishi
NO 2C-50
Shingonshu-Ishiyamadera
/ Kouhen Washio
NO 2C-51
Hossoshu-Kiyomizudera
/ Ryokei OhnishiNO 2C-52
Jyodoshinsyu-Kinshokuji
/ Kouji Sonkoi
NO 2C-53
Shingonshu-Kouyasan
/ Chito Izumi
NO 2C-54
Shingonshu-Ninnaji
/ Zuiyu Tatebe

Sold