Eminent priest(Rinzai sect 1)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-1
Kenninji
/ Hinsen Takeda
NO 2A-2
Tenryuji
/ Seiko Hirata
NO 2A-3
Daitokuji
/ Sesso Oda

Sold

SoldNO 2A-4
Hohukujii
/ Kyuhou Issei
NO 2A-5
Enpukuji
/ Nantenbo Nakahara
NO 2A-6
Tenryuji
/ Taigaku Shutai

Sold

Sold
NO 2A-7
Ryutakuji
/ Genpo Yamamoto
NO 2A-8
Myoshinji
/ Zenki Sugimoto
NO 2A-9
Myoshinji
/ Taiko Furukawa

Sold