Eminent priest(Rinzai sect 2)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-10
Daitokuji
/ Sesso Oda
NO 2A-11
Daitokuji
/ Maigan Jyosei
NO 2A-12
Tofukujii
/ Keido FukushimaNO 2A-13
Ryutakuji
/ Genpo Yamamoto
NO 2A-14
Myoshinji
/ Itsugai Kajiura
NO 2A-15
Myoshinji
/ Mumon YamadaNO 2A-16
Zuiganji
/ Banryu Zenso
NO 2A-17
Myoshinji
/ Banmitsu Matsuyama
NO 2A-18
Myoshinji
/ Bunsho Kasumi