Eminent priest(Rinzai sect 3)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-19
Kenninji
/ Ekishu Takeda
NO 2A-20
Tofukuji
/ Itsudo Ienaga
NO 2A-21
Daitokuji
/ Sesso Oda

ReservedNO 2A-22
Hokoji
/ Taisetsu Oku
NO 2A-23
Tenryuji
/ Bokuoh Seki
NO 2A-24
Sokokuji
/ Taiko Yamazaki


NO 2A-25
Myoshinji
/ Taiko Furukawa
NO 2A-26
Nanzenjii
/ Zenkei Shibayama
NO 2A-25
Buttuji
/ Kozan Fijii