Eminent priest(Rinzai sect 4)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-28
Kokutaiji
/ Shinden Inaba
NO 2A-29
Myoshinji
/ Mumon Yamada
NO 2A-30
Myoshinji
/ Dokutan Sosan

SoldNO 2A-31
Myoshinji
/ Taiko Furukawa
NO 2A-32
Daitokuji
/ Taichi Yamaguchi
NO 2A-33
Myoshinji
/ Taiko Furukawa


NO 2A-34
Tenryuji
/ Seisetsu Seki
NO 2A-35
Myoshinji
/ Bunsho Kasumi
NO 2A-36
Sokokuji
/ Taiko Yamazaki

Sold