Eminent priest(Rinzai sect 5)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-37
Nanzenjii
/ Zenkei Shibayama
NO 2A-38
Daitokuji
/ Sesso Oda
NO 2A-39
Myoshinji
/ Shido Togen


NO 2A-40
Toukouji
/ Tsuou Sotetsu
NO 2A-41
Myoshinji
/ Bunsho Kasumi
NO 2A-42
Myoshinji
/ Ranzan ShoryuNO 2A-43
Soukokuji
/ Sounin Kajitani
NO 2A-44
Soukokuji
/ Raitei Arima
NO 2A-45
Tenryuji
/ Seisetsu Seki