Eminent priest(Rinzai sect 5)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-37
Nanzenjii
/ Zenkei Shibayama
NO 2A-38
Tofukuji
Kido Okada
NO 2A-39
Myoshinji
/ Shido Togen


NO 2A-40
Daitokuji
/ Banjin Shutai
NO 2A-41
Myoshinji
/ Bunsho Kasumi
NO 2A-42
Nanzenji
/ Taikan Monju

Sold
NO 2A-43
Daitokuji
/ Kaido Fujii
NO 2A-44
Soukokuji
/ Raitei Arima
NO 2A-45
Tenryuji
/ Suigan Shoken

Sold