Eminent priest(Rinzai sect 6)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-46
Sokokuji
/ Rekido Otsu
NO 2A-47
Tenryuji
/ Bokuo Seki
NO 2A-48
Zuiganji
/ Ryuho Kato

Sold

Sold
NO 2A-49
Hohukujii
/ Myoho Genjitsu
NO 2A-50
Daitokuji
/ Douun Mori
NO 2A-51
Myoshinji
/ Kogetsu Tani

Sold

Sold
NO 2A-52
Daitokuji
/ Banjin Shutai
NO 2A-53
Enkakuji
/ Taien Koshi
NO 2A-54
Sokokuji
/ Taiko Yamazaki

Sold

Sold