Eminent priest(Rinzai sect 7)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-55
Tofukiji
Ekyo Hayashi
NO 2A-56
Tofukuji
/ Kido Okada
NO 2A-57
Tenryuji
/ Seisetsu SekiNO 2A-58
Hakurinji
/ Mutei Mutei
NO 2A-59
Kokutaiji
/ Shinden Inaba
NO 2A-60
Myoshinji
/ Zenki SugimotoNO 2A-61
Daitokuji
/ Taichi Yamaguchi
NO 2A-62
Tenryuji
/ Seisetsu Seki
NO 2A-63
Myoshinji
/ Taiko Furukawa