Eminent priest(Rinzai sect 8)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-64
Nanzenjii
/ Kikusen Shimada
NO 2A-65
Myoshinji
/ Bunsho Kasumi
NO 2A-66
Tenryuji
/ Seisetsu SekiNO 2A-67
Myoshinji
/ Zengai Dorin
NO 2A-68
Zuiganji
/ Ryuho Kato
NO 2A-69
Tenryuji
/ Bokuo SekiNO 2A-70
Hokoji
/ Eishu Mamiya
NO 2A-71
Kenninji
/ Mokurai Takeda
NO 2A-72
Myoshinji
/ Taiko Furukawa

Sold