Eminent priest (Rinzai sect 9)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-73
Hokoji
/ Shizan Ashikaga
NO 2A-74
Myoshinji
/ Bunsho Kasumi
NO 2A-75
Daitokuji
/ Kanshu Hasegawa

Sold

Reserved
NO 2A-76
Myoshinji
/ Itsugai Kajiura
NO 2A-77
Tenryuji
/ Taigaku Shutai
NO 2A-78
Myoshinji
/ Itsugai Kajiura

Sold
NO 2A-79
Kenninji
/ Hinsen Takeda
NO 2A-80
Myoshinji
/ Banmitsu Matsuyama
NO 2A-81
Myoshinji
/ Dokutan Sosan