Eminent priest (Rinzai sect 9)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-73
Tofukuji
/ Kido Oakada
NO 2A-74
Myoshinji
/ Bunsho Kasumi
NO 2A-75
Daitokuji
/ Zentei Yoshu (Denne)NO 2A-76
Myoshinji
/ Kogetsu Tani
NO 2A-77
Tenryuji
/ Taigaku Shutai
NO 2A-78
Nanzenji
/ Taikan MonjuNO 2A-79
Kenninji
/ Hinsen Takeda
NO 2A-80
Myoshinji
/ Banmitsu Matsuyama
NO 2A-81
Myoshinji
/ Dokutan Sosan

Sold