Eminent priest (Rinzai sect 10)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.NO 2A-82
Enpukuji
/ Nantenbo Nakahara
Daruma(Unknown)
NO 2A-83
Daitokuji
/ Sesso Oda
NO 2A-84
Tofukuji
/ Gyoou HonkouNO 2A-85
Nanzenjii
/ Zenkei Shibayama
NO 2A-86
Dairyuji
/ Tokoku Douei
NO 2A-87
Myoshinji
/ Itsugai KajiuraNO 2A-88
Sokokuji
/ Taiko Yamazaki
NO 2A-89
Zuiganji
/ Ryuho Kato
NO 2A-90
Daitokujii
/ Zuigan Goto

Sold