Eminent priest (Rinzai sect 11)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.NO 2A-91
Nanzenjii
/ Daikyu Giyu
NO 2A-92
Daitokuji
/ Sesso Oda
NO 2A-93
Enpukuji
/ Nantenbo Nakahara

Sold
NO 2A-94
Buttuji
/ Kozan Fijii
NO 2A-95
Myoshinji
/ Taiko Furukawa
NO 2A-96
Kokutaiji
/ Shinden InabaNO 2A-97
Enkakuji
/ Kougaku Souen
NO 2A-98
Myoshinji
/ Mumon Yamada
NO 2A-99
Daitokuji
/ Shoun (Soban Genpo)