Eminent priest (Rinzai sect 12)


As for the price/measure/detailed etc., please click the photograph.


NO 2A-100
Tenryuji-
/ Bokuoh Seki
NO 2A-101
Daitokuji-
/ Torin Ozeki
NO 2A-102
Enkakuji-
Tokai ShoshunNO 2A-103
Sokokuji
/ Taiko Yamazaki
NO 2A-104
Myoshinji
/ Mumon Yamada
NO 2A-105
Tenryuji
/ Suigan ShokenNO 2A-106
Tenkeiji
/ Choso Genkai
NO 2A-107
Daitokuji
/ Taiko Sogen
NO 2A-108
Myoshinji
/ Shido Togen